Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez Księgarnię internetową mm im. św. Jadwigi Królowej (firma Georgianum Jerzy Świdziński):

  1. Pojęcia użyte w tej informacji

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

Georgianum Jerzy Świdziński – Georgianum Jerzy Świdziński, z siedzibą w Zagórzanach 84, 32-420 Gdów 50-073, NIP: 679-259-70-33, Regon: 120509742

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie

  1. Twoje dane osobowe

Georgianum Jerzy Świdziński wykorzystuje następujące dane o Tobie:

a. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie Georgianum Jerzy Świdziński: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;

b. dane zbierane automatycznie przez firmę Gerogianum Jerzy Świdziński za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronie internetowej Księgarni.

  1. Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Georgianum Jerzy Świdziński.

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

a. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Georgianum Jerzy Świdziński (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);

b. realizacja zawartej z Georgianum Jerzy Świdziński umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);

c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Georgianum Jerzy Świdziński w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

d. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez Georgianum Jerzy Świdziński (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);

e. wewnętrzne cele administracyjne Georgianum Jerzy Świdziński, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Georgianum Jerzy Świdziński (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO)

  1. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

  1. Odbiorcy Twoich danych Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

a. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych

b. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego

  1. Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych będzie skutkował natychmiastowym usunięciem danych osobowych z naszej bazy.

  1. Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

  1. Twoje prawa

Masz prawo:

a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: jerzy@ksiegarnia-mm.pl

b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO)

c. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO)

d. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO)

e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO)

f. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO)

g. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę Georgianum Jerzy Świdziński

  1. Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z właścicielem firmy: jerzy@ksiegarnia-mm.pl